Pluska VzdyViac.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov a s oboznamovaním sa a správou zmlúv o poskytnutí finančnej služby

Verzia 2021 07 01

Používateľ, týmto poskytuje spoločnosti PROFI +, a.s. so sídlom: Červeňova 18, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, IČO: 52 623 181, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 7011/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) svoj slobodne daný výslovný, bezvýhradný a informovaný súhlas v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) , k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko (rodné priezvisko), dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu a v rozsahu ostatných osobných údajov, ktoré Používateľ uviedol, a ktoré vyplývajú z jednotlivých  žiadostí o sprostredkovanie produktu, resp. zmluvy o poskytnutí finančných služieb  a z každej zmluvy o poskytnutí finančných služieb , ktorú uzatvoril alebo uzatvorí s obchodnými partnermi , a to aj na základe sprostredkovateľskej činnosti Prevádzkovateľa, tzn. z každej zmluvy o poskytnutí finančných služieb , ako aj v rozsahu údajov o finančných produktoch, ktoré využíva ku dňu udelenia tohto súhlasu a ďalších údajov (napr. o výške príjmu apod.), ktoré sú nevyhnutné pre vytvorenie obchodnej ponuky od Prevádzkovateľa na správu zmlúv o poskytnutí finančných služieb. Výslovne súhlasí, aby jeho osobné údaje boli Prevádzkovateľom spracovávané pomocou prostriedkov v systéme elektronického spracovania dát Prevádzkovateľa, a aby k jeho osobným údajom mali prístup a spracovávali ich zamestnanci Prevádzkovateľa, a aby jeho osobné údaje mohli spracovávať na zákla­de poverenia Prevádzkovateľa sprostredkovatelia (tzn. najmä osoby ktoré pre Prevádzkovateľa vykonávajú sprostredkovanie na základe obstarávateľských zmlúv a ich zamestnanci). 

Tento Používateľom slobodne daný výslovný, bezvýhradný a informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje Prevádzkovateľovi na nasledujúce účely:

  • aby Prevádzkovateľ jeho osobné údaje spracovával (najmä ich získaval, zaznamenával, zhromažďoval, ukladal do informačného systému Prevádzkovateľa, sprístupňoval, uchovával, upravoval a pozmeňoval, vyhľadával, prehliadal, odovzdával, triedil a kombinoval) za účelom a na účely súvisiace s používaním služieb spojených so správou a zobrazením osobných a finančných informácií Používateľa, príp. ďalších dobrovoľne poskytnutých informácií v aplikácií Pluska Používateľom, ktoré poskytuje elektronicky prostredníctvom aplikácie Pluska, ako aj prostredníctvom mobilnej aplikácie (ďalej len „Aplikácia“), ktoré sú prístupné pre Používateľa na internetovej adrese„pluska.vzdyviac.sk“, ako aj v Aplikácii (ďalej len „Služby“);
  • aby Prevádzkovateľ spracovával všetky osobné údaje Používateľa (vrátane osobitných kategórií osobných údajov) vyplývajúce zo zmlúv o poskytnutí finančných služieb a z ich príloh,(najmä ich získaval, zaznamenával, zhromažďoval, ukladal do informačného systému Prevádzkovateľa, sprístupňoval, uchovával, upravoval a pozmeňoval, vyhľadával, prehliadal, odovzdával, triedil a kombinoval), ktoré Používateľ Prevádzkovateľovi sprístupní prostredníctvom aplikácie Pluska alebo ich Prevádzkovateľovi, resp. jeho Spolupracovníkovi odovzdá a niektorí z nich tieto zmluvy vloží do aplikácie Pluska, za účelom: oboznamovania sa s týmito zmluvami, ich správou a analýzou týchto zmlúv o poskytnutí finančných služieb a poskytnutia finančného sprostredkovania, resp. odbornej pomoci, informácií a odporúčaní vo veci týchto zmlúv o poskytnutí finančnej služby.

Uvedené sa vzťahuje aj na tie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ktoré neboli uzatvorené a ani zmenené titulom finančného sprostredkovania vykonaného Prevádzkovateľom, resp. jeho Spolupracovníkom, ak boli Používateľom (a to aj prostredníctvom Prevádzkovateľa alebo jeho Spolupracovníka) zaznamenané/vložené do aplikácie Pluska.

Udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné, potvrdzujem, že viem, že mám právo vzniesť kedykoľvek námietku proti tomuto spracovávaniu mojich osobných údajov a že v takomto prípade nebudú moje osobné údaje za týmto účelom ďalej spracovávané.

 

Osobnými údajmi sa na účel tohto Súhlasu rozumejú nielen osobné údaje Používateľa, ale tiež:

  • osobné údaje neplnoletých detí Používateľa v takom rozsahu, v akom ich Používateľ poskytol v rámci alebo v súvislosti s vykonávaním finančného a iného sprostredkovania Prevádzkovateľom, resp. jeho Spolupracovníkom v zmluvách o poskytnutí finančných služieb uzavretých Používateľom a vo všetkých dokumentoch, ktoré boli spísané v rámci alebo v súvislosti s uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančných služieb, resp. v súvislosti s výkonom finančného a iného sprostredkovania vykonaného Prevádzkovateľom, resp. jeho podriadenými finančnými agentmi a osobné údaje ktoré Používateľ poskytol v iných dokumentoch, ktoré Používateľ s Prevádzkovateľom, resp. jeho Spolupracovníkom spísal alebo ktoré Prevádzkovateľovi adresoval, a tiež v rozsahu, v akom Používateľ tieto osobné údaje poskytol Prevádzkovateľovi na účel poskytovania Služby v aplikácií Pluska ústne, písomne, elektronicky alebo v dokladoch a dokumentoch poskytnutých Prevádzkovateľovi alebo tým, že ich pri používaní tejto Služby zaznamenal (vložil) v aplikácií Pluska.
  • osobné údaje zástupcu Používateľa, ktorý vo vlastnom mene udeľuje týmto Súhlas Prevádzkovateľovi so spracovaním jeho osobných údajov v rovnakom rozsahu, ako je uvedený vyššie, uvedené sa vzťahuje aj na fyzické osoby konajúce v mene Používateľa, ktorý je právnickou osobou.

Používateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa o zmene osobných údajov. Používateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a nesie zodpovednosť za ich nepravdivosť.

Používateľ ďalej vyhlasuje a podpísaním tohto dokumentu potvrdzuje, že mu Prevádzkovateľ, resp. Spolupracovník  Prevádzkovateľa pred poskytnutím súhlasu poskytol informácie podľa čl. 13 a čl.14 Nariadenia, tzn. najmä ho informoval:

Používateľ ďalej samostatne vyhlasuje, že: (i) si tento súhlas prečítal, že s jeho obsahom súhlasí a že je prejavom jeho skutočnej a slobodnej vôle; (ii) bol samostatne informovaný o jeho práve namietať spracovávanie jeho osobných údajov založenom na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a to z dôvodov jeho individuálnej osobnej situácie.