Pluska VzdyViac.sk

Pravidlá používania aplikácie PLUSKA pre Profi+

A. Úvodné ustanovenia

Tieto Pravidlá používania aplikácie PLUSKA (ďalej len „Pravidlá“) upravujú:

právny vzťah medzi spoločnosťou PROFI +, a.s. so sídlom: Červeňova 18, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, IČO: 52 623 181, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 7011/B (ďalej aj len „Prevádzkovateľ“) a  Používateľom aplikácie PLUSKA,

podmienky používania a to na internetovej stránke  „pluska.vzdyviac.sk" (ďalej len „Web stránka“), aj ako mobilná aplikácia (ďalej len „Aplikácia“), podmienky doručovania dokumentov v písomnej podobe prostredníctvom PLUSKA.

Účelom Pravidiel je upraviť vzájomné práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a Používateľom. Pravidlá sa stávajú záväzné vo vzťahu k Používateľovi Registráciou Používateľa buď na Web stránke alebo v Aplikácii. Pravidlá tvoria základ úpravy právneho vzťahu založeného pri využívaní Služby Používateľom, ak nie je uvedené inak. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť či dopĺňať Pravidlá v prípade potreby vyvolanej najmä zmenou právnej úpravy, technického zabezpečenia alebo obchodného modelu.

Účinnosť zmeny Pravidiel nastane zverejnením na Web stránke/v Aplikácii.

B. Terminológia

Nasledovným termínom sa v Pravidlách priznáva nasledovný význam:

Aktivačná linka sa rozumie URL adresa, ktorá je Používateľovi zaslaná Prevádzkovateľom pri Registrácii na Web stránke/v Aplikácii.

Podriadený finančný agent sa rozumie Osoba ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie na základe zmluvy o finančnom sprostredkovaní uzatvorenej s Prevádzkovateľom, je zapísaná v príslušnom zozname registra vedeného Národnou bankou Slovenska a Používateľovi sprostredkovala alebo poskytuje servis Produktových zmlúv.

Identifikačné údaje Podriadeného finančného agenta sú zverejnené po prihlásení na Web stránke alebo v Aplikácii a dostupné na Formulári k uzatváraným zmluvám (FUZ), ktorý bol Používateľovi riadne odovzdaný.

PLUSKA sa rozumie Internetová a mobilná aplikácia prístupná pre Používateľa, na internetovej stránke „pluska.vzdyviac.sk“.

Finančná inštitúcia sa rozumie: banka, zahraničná banka, pobočka zahraničnej banky, poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, pobočka poisťovne z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo zaisťovňa, kaptívna zaisťovňa, zaisťovňa z iného členského štátu, pobočka zaisťovne z iného členského štátu, zahraničná zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničná investičná spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, zamestnanecká dôchodková spoločnosť, dôchodková správcovská spoločnosť, inštitúcia elektronických peňazí, zahraničná inštitúcia elektronických peňazí, pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí, iná právnická osoba vykonávajúca platobný styk, veriteľ poskytujúci úvery na bývanie alebo spotrebiteľské úvery a iný veriteľ podľa osobitného predpisu.

Prevádzkovateľ je obchodná spoločnosť PROFI +, a.s. so sídlom: Červeňova 18, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, IČO: 52 623 181, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 7011/B.

Prevádzkovateľ je registrovaný podľa § 7 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej lej „Zákona o FS“) na základe povolenia NBS v zozname samostatných finančných agentov s registračným číslom 247839 (sektor poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia).

Prevádzkovateľ vykonáva svoju činnosť prostredníctvom Podriadených finančných agentov.

Klient sa rozumie Osoba, ktorej je poskytované buď finančné sprostredkovanie v zmysle Zákona o FS Prevádzkovateľom, resp. Podriadeným finančným agentom alebo sprostredkovanie uzatvorenia inej zmluvy, ako zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

Osoba sa rozumie tak fyzická ako aj právnická osoba,

Používateľ sa rozumie Klient,

Používateľský účet sa rozumie účet Používateľa vytvorený Prevádzkovateľom Registráciou na Web stránke/v Aplikácii.

Produktová zmluva sa rozumie zmluva o poskytnutí finančnej služby, resp. finančného produktu uzatvorená medzi Finančnou inštitúciou a Používateľom, ako aj iná zmluva, ktorej uzatvorenie sprostredkoval Prevádzkovateľ a/alebo Podriadený finančný agent alebo vo vzťahu ku ktorej Prevádzkovateľ a/alebo Podriadený finančný agent poskytuje servis alebo ktorú do PLUSKA vložil Používateľ následkom čoho dal Prevádzkovateľovi a Podriadenému finančnému agentovi súhlas so spracovávaním údajov, ktoré z tejto Produktovej zmluvy vyplývajú.

Prihlasovacie údaje sa rozumejú používateľské meno a heslo, ktoré si Používateľ zvolí pri Registrácii na Web stránke/v Aplikácii.

Registrácia sa rozumie Proces založenia Používateľského účtu, prostredníctvom ktorého Používateľ využíva Služby vo Web stránke/v Aplikácii.

Služby sa rozumie zobrazovanie a správa údajov Používateľa v Používateľskom účte vyplývajúce z Produktových zmlúv.

 

C. Obsah aplikácie PLUSKA

Zámerom aplikácie PLUSKA je:

zabezpečiť a zjednodušiť prístup k Informáciám pre klienta podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 266/2005 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa čl. 13, resp. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Informácie pre klienta“),

zabezpečiť a zjednodušiť prístup k dokumentom, ktoré je Prevádzkovateľ povinný titulom právnej úpravy doručiť Používateľovi,

doručovanie dokumentov Používateľovi zo stany Prevádzkovateľa, resp. Podriadeného finančného agenta,

zabezpečiť a zjednodušiť správu, uchovanie a prehľadnosť informácií Používateľovi prameniacich z Produktových zmlúv, ako aj z iných zmlúv a dokumentov ktoré obsahujú práva, oprávnene záujmy a povinnosti Používateľa. Tieto informácie sú vložené do Používateľského účtu aplikácie PLUSKA priamo Používateľom, resp. ním splnomocneným Podriadeným finančným agentom, alebo iným zástupcom alebo Prevádzkovateľom. V prípade vloženia informácií do Používateľského účtu Používateľa, resp. ním splnomocneným Podriadeným finančným agentom alebo iným zástupcom, sa informácie následne importujú z informačných systémov Prevádzkovateľa na základe informácií poskytnutých Používateľom Prevádzkovateľovi. V Používateľskom účte môžu byť zverejnené taktiež podporné informácie o produktoch určených pre Používateľa, získané od Finančných inštitúcii a iných subjektov.

 

D. Používateľský účet

Registráciu v aplikácii PLUSKA a aktiváciu Používateľského účtu môže vykonať Používateľ, uvedením svojich pravdivých nasledujúcich osobných údajov: (i) meno; (ii) priezvisko, (iii) rodné číslo; (iv) e-mailovú adresu (e-mailová adresa zadaná pri registrácii ďalej len „E-mailová adresa“); (v) telefónne číslo (telefónne číslo zadané pri registrácii ďalej len „Telefónne číslo“). Používateľovi, bude za predpokladu vyplnenia požadovaných údajov následne zaslaná Aktivačná linka na Používateľom zadanú E-mailovú adresu. Aktivačná linka je súčasne odkazom na Web stránku, kde bude Používateľ, vyzvaný na vloženie svojho hesla a sms kódu, ktorý mu bol zaslaný na ním uvedené Telefónne číslo. Po zadaní uvedených údajov v zmysle predošlej vety a oboznámení sa Používateľa, s Pravidlami, bude Používateľovi, vzápätí založený Používateľský účet.

Množstvo informácií importovaných Používateľom je na uvážení Používateľa. Ich účelom je zabezpečiť najmä sprehľadnenie uzavretých Produktových zmlúv a iných dokumentov ktoré sú adresované Používateľovi.

Ostatné informácie – osobitne Produktové zmluvy a ostatné dokumenty týkajúce sa Používateľa, budú importované zo strany Prevádzkovateľa, resp. Podriadeného finančného agenta.

 

 E. Deaktivácia Používateľského účtu

Používateľ má právo deaktivovať svoj Používateľský účet, čím dôjde k následnému vymazaniu importovaných dát Používateľa, ako aj dát z interného informačného systému Prevádzkovateľa na Web stránke a v Aplikácii. Deaktiváciou nedochádza k zániku právneho vzťahu medzi Používateľom a Prevádzkovateľom, založeného sprostredkovaním uzavretia Produktovej zmluvy.

Neudelením, resp. odvolaním súhlasu Používateľa so spracovaním osobných údajov v súvislosti s používaním aplikácie PLUSKA zákonom ustanovenou formou dochádza k deaktivácii Používateľského účtu s vyššie uvedenými následkami.

 

F. Poplatky

Registrácia, Služby a deaktivácia súvisiace s aplikáciou PLUSKA nie sú spoplatnené.

Používanie aplikácie PLUSKA je dobrovoľné.

 

G. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

Obsah aplikácie PLUSKA pozostáva z informácii pochádzajúcich z interných systémov Prevádzkovateľa, ako aj z informácií pochádzajúcich od Používateľa.

Prevádzkovateľ zodpovedá za správnosť: Informácii pre Používateľa, Produktových zmlúv, dokumentov ktoré doručuje Používateľovi s účinkom doručenia.

Prevádzkovať nezodpovedá za: žiadne údaje, ktoré do PLUSKA vložil Používateľ alebo Podriadený finančný agent, správnosť výpočtov aplikácii na ktoré má Používateľ prostredníctvom PLUSKA prístup, tzn. tieto údaje sú nezáväzné a nespôsobujú žiadne právne účinky.

Prevádzka aplikácie PLUSKA je plne v dispozícii Prevádzkovateľa, ktorý má právo obmedziť, či ukončiť prevádzku aplikácie PLUSKA a s tým súvisiace Služby, ako aj deaktivovať Používateľský účet bez predchádzajúcej výzvy Používateľa.

 

H. Práva a povinnosti Používateľa

Používateľ je povinný oboznámiť sa s Pravidlami po vykonaní akejkoľvek zmeny zo strany Prevádzkovateľa, pričom za oboznámenie sa s Pravidlami bude považovaný aj prípad, kedy Používateľ bude pokračovať v používaní Služieb aplikácie PLUSKA po vykonaní zmien Pravidiel.

Používateľ je povinný zabezpečiť uchovanie Prihlasovacích údajov a Aktivačnej linky tak, aby neboli známe tretím osobám.

Používateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by sa zabránilo alebo znemožnilo poskytovanie Služieb pomocou aplikácie PLUSKA.

Používateľ má právo používať aplikáciu PLUSKA výlučne v súlade so Službami, s týmito Pravidlami, a to iba pre osobnú potrebu. Používateľ je povinný zdržať sa iného užívania aplikácie PLUSKA, najmä takého, ktoré by bolo v rozpore s Pravidlami, záujmami Prevádzkovateľa a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť prístup k aplikácii PLUSKA takému Používateľovi, o ktorom sa domnieva, že aplikáciu PLUSKA používa v rozpore so záujmami Prevádzkovateľa, týmito Pravidlami, a/alebo príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

I. Ochrana osobných údajov

Odsúhlasením týchto Pravidiel, Používateľ potvrdzuje znalosť prílohy týchto pravidiel, ktorá je nazvaná: „Informácie o  podmienkach spracúvania osobných údajov podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES“.

Právnym základom spracovania osobných údajov je právna úprava finančného sprostredkovania, právna úprava sprostredkovateľskej činnosti  v zmysle všeobecnej právnej úpravy, existujúci právny vzťah založený tým, že sa rozhodol užívať PLUSKA a v rozsahu prevyšujúcom výslovný súhlasu dotknutej osoby.

Používateľ, udelil Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pri Registrácii na Web stránke/v Aplikácii.

Všetky osobné údaje poskytnuté za účelom prevádzkovania PLUSKA Používateľom, Prevádzkovateľ spracúva  výlučne pre potreby spojené s používaním aplikácie PLUSKA Používateľom.

Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov tým, že ich chráni pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania. Na tento účel Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania a vynakladá maximálne úsilie na ich ochranu.

Používateľ, vyhlasuje a ubezpečuje Prevádzkovateľa, že pred udelením Súhlasu sa dôkladne oboznámil s týmito Pravidlami ich prílohou a že  ich obsah, ako aj obsah PLUSKA je Používateľovi, dostatočne známy.

 

J. Vylúčenie zodpovednosti

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah, funkčnosť a bezporuchovú prevádzku aplikácie PLUSKA, ani za obsah dát importovaných Používateľom, resp. jeho povereným zástupcom. Akékoľvek informácie uvedené v aplikácii PLUSKA majú výlučne informatívny charakter.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje možnosť nedostupnosti aplikácie PLUSKA najmä z nasledovných dôvodov:

  • v prípade výpadku internetovej konektivity u Prevádzkovateľa a/alebo u samotného Používateľa,
  • v prípade výpadku v dátovom centre Prevádzkovateľa,
  • v prípade výpadku hardvéru Používateľa.

V prípade, ak Používateľ zaregistruje akýkoľvek nevhodný, neaktuálny alebo nesprávny stav, resp. fungovanie aplikácie PLUSKA, je Používateľ povinný o tom bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa na emailovej adrese: sanonplus@vzdyviac.sk 

Prevádzkovateľ nezodpovedá za konanie Používateľa, ktorým dôjde k porušeniu práv duševného vlastníctva iného subjektu prostredníctvom Používateľského účtu. Obsah aplikácie PLUSKA je dielom v zmysle autorského zákona a Prevádzkovateľ je výlučným nositeľom práva na použitie tohto diela. Akýkoľvek zásah do tohto diela bez vopred udeleného súhlasu Prevádzkovateľa je protiprávnym konaním.

K. Súhlas s elektronickou formou podpisovania dokumentov

Používateľ odsúhlasením týchto Pravidiel výslovne a bezvýhradne súhlasí s elektronickou formou podpisovania dokumentov, v ktorých je zmluvnou stranou (elektronickou kontraktáciou), pričom formou elektronickej kontraktácie môžu byť podpisované najmä nasledujúce dokumenty:

Dokumentácia súvisiaca so sprostredkovateľskou činnosťou Prevádzkovateľa a jeho Podriadených finančných, napr.: súhlasy so spracovaním osobných údajov, vyhlásenia či čestné vyhlásenia Používateľa, záznamov o sprostredkovaní či záznamy z rokovaní, modelácie poistenia, testy primeranosti a vhodnosti, informačné listy, produktové podmienky - všeobecné ako aj osobitné  a pod.,

Dokumentácia súvisiaca s obchodnou spoluprácou s Prevádzkovateľom a jeho Podriadenými finančnými agentmi a inými spolupracovníkmi (napr. dokumentácia k zmluve o finančnom sprostredkovaní, zmluve o spolupráci, súhlas so spracovaním osobných údajov či iné súhlasy, dodatky k zmluvám uzatvoreným s Prevádzkovateľom, samostatné dohody  ako aj iné zmluvné dokumenty, vyhlásenia alebo potvrdenia),

Iné dokumenty ad hoc podľa konkrétnej situácie.

Používateľ výslovne a bezvýhradne súhlasí s použitím PLUSKA a Telefónneho čísla a E-mailovej adresy pre zasielanie potvrdzujúcich (autorizačných) kódov slúžiacich na overenie totožnosti Používateľa pri podpise dokumentu formou elektronickej kontraktácie (pričom uvedením zaslaného autentizačného kódu do podpisovaného dokumentu a jeho odoslaním bude dokument Používateľom podpísaný), či prístupových kódov pre autentizáciu Používateľa pri prihlásení do informačných systémov Prevádzkovateľa, prípadne pre inú elektronickú komunikáciu a taktiež aj pre doručenie elektronických dokumentov, ktoré majú byť, prípadne boli elektronickou formou podpísané.

Používateľ vyhlasuje, že je mu známe, že Telefónne číslo a E-mailová adresa, ktoré  budú slúžiť pre budúcu identifikáciu a autentifikáciu Používateľa a že všetky rokovania urobené z vyššie uvedeného Telefónneho čísla, resp. E-mailovej adresy budú považované za konania urobené Používateľom a s týmto súhlasí.

Používateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že v prípade, že dôjde k sprístupneniu vyššie uvedeného Telefónneho čísla a/alebo E-mailovej adresy tretej osobe alebo v prípade, že dôjde k zmene Telefónneho čísla alebo E-mailovej adresy, toto bezodkladne písomne oznámiť Prevádzkovateľovi (fikcia doručenia sa v takom prípade neuplatní). V takom prípade musí písomné oznámenie obsahovať úradne overený podpis Používateľa.

Používateľ týmto vyhlasuje, že bol oboznámený s tým, že ním uvedené identifikačné a kontaktné údaje budú Prevádzkovateľom v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, resp. v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (Nariadenie GDPR) spracovávané na základe oprávneného záujmu na riadnu identifikáciu a autentizáciu Používateľa pri podpisovaní dokumentov elektronickou formou, prípadne inej elektronickej komunikácii, resp. na účely obhajoby právnych nárokov Prevádzkovateľovi, a to po dobu trvania účelu, na ktorý boli osobné údaje získané.

Používateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s prílohou č. 1 týchto Pravidiel.

 

L. Záverečné ustanovenia

Používateľ Registráciou, resp. používaním aplikácie PLUSKA po zmene Pravidiel, sa oboznámil s Pravidlami, ich obsah považuje za zrozumiteľný a prejavuje vôľu byť nimi viazaný.

Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke „pluska.vzdyviac.sk", ako  aj v mobilnej aplikácii.

 

..................................................................................

 

Príloha č. 1 Pravidiel:

Informácie o  podmienkach spracúvania osobných údajov podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

Prevádzkovateľom v zmysle GDPR je SFA, tzn. PROFI +, a.s., sídlo: Červeňova 18, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 623 181, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, vložka č.: 7011/B.

Zodpovednou osobou v zmysle GDPR je Bc. Zdeněk Koplík, e-mail: info@vzdyviac.sk

Účely a právny základ spracúvania osobných údajov, dotknuté osoby a povinnosť dotknutej osoby poskytnúť údaje Prevádzkovateľovi:

Dotknutými osobami sú klienti Prevádzkovateľa, tzn. osoby ktorým bolo poskytnuté finančné sprostredkovanie zo strany Prevádzkovateľa, jeho zamestnancov alebo jeho podriadených finančných agentov.

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané pre účely: (i) identifikácie klientov, ich zástupcov a možnosti následnej kontroly tejto identifikácie v rámci vykonávania činnosti finančného sprostredkovania zmlúv o poskytnutí finančnej služby v zmysle § 2 Zákona o FS,zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o CP“), ako aj zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov; (ii) plnenia zmluvnej alebo inej právnej povinnosti; (iii) ochrany práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa; (iv) zvýšenia komfortu dotknutej osoby (napr. ponúkanie produktov / služieb Prevádzkovateľa, resp. jeho obchodných partnerov, prípadne na ich sprostredkovanie zo strany Prevádzkovateľa a správu sprostredkovaných zmlúv) - na základe súhlasu udeleného klientom; (v) priamy marketing- na základe súhlasu udeleného klientom; (vi) vedenia evidencií a štatistík - na základe súhlasu udeleného klientom; (vii) uplatňovania právnych nárokov zo strany Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ na dosiahnutie účelu spracovávania spracováva osobné údaje v rozsahu:

meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu;

dokladov a údajov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie klienta, ak ide o zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené  Zákonom o FS alebo osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo ktoré sú dohodnuté s finančným agentom,

z dokladu totožnosti - obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje § 31 odsek 1 písm. b) až d) Zákona o FS a § 73a Zákona o CP, ktoré je Prevádzkovateľ oprávnený získavať od klienta alebo zástupcu klienta kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním aj bez súhlasu dotknutej osoby,

požiadaviek a potrieb klienta, jeho skúsenosti a znalosti týkajúce sa príslušnej finančnej služby a o jeho finančnej situácii, a to s ohľadom na povahu finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovania,

informácií týkajúcich sa schopnosti klienta alebo potenciálneho klienta znášať straty a informácie o investičných cieľoch klienta alebo potenciálneho klienta vrátane jeho odolnosti voči riziku,

či je klient politicky exponovanou osobou, zdroj peňažných prostriedkov investovaných klientom do finančnej služby, či sú voči klientovi uplatňované medzinárodné sankcie a iných informácii vyžadovaných všeobecne záväzným právnym predpisom v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu,

zdravotný stav v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy; zistenia rozsahu povinnosti poskytnúť poistné plnenie z poistných zmlúv; likvidáciu poistnej udalosti,

iné údaje v rozsahu v akom to Prevádzkovateľovi ako finančnému agentovi stanovuje všeobecne záväzný právny predpis vzťahujúci sa na výkon finančného sprostredkovania.

Príjemcovia osobných údajov:

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vášho súhlasu. Ide najmä o tieto subjekty: (i) obchodní partneri Prevádzkovateľa (napr. poisťovne, investičné spoločnosti, správcovské spoločnosti, atď.) a to vo vzťahu k zmluvám s klientmi, ktoré sú sprostredkované Prevádzkovateľom alebo jeho podriadenými finančnými agentmi/zamestnancami; (ii) podriadení finanční agenti Prevádzkovateľa a zamestnanci Prevádzkovateľa; (iii) advokáti, správcovia, znalci, tlmočníci, prekladatelia, audítori; (iv) orgány verejnej moci (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, správne orgány); (v) Národná banka Slovenska; (vi) daňové úrady, okresné úrady, poštové úrady a iné orgány verejnej správy; (vii) spoločnosti poskytujúce služby správy a uloženia dokumentov a dát, ich skartovania a likvidácie, zálohovania a obnovy dát; (viii) poskytovatelia IT služieb; (ix) iné spoločnosti / osoby s nimi spolupracujúcimi.

Na účely spracovávania osobných údajov môže Prevádzkovateľ poveriť spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v mene Prevádzkovateľa a sú povinní riadiť sa pokynmi Prevádzkovateľa. V súlade s GDPR nie je na takéto poverenie potrebný súhlas dotknutej osoby. Ide najmä o podriadených finančných agentov Prevádzkovateľa, zamestnancov Prevádzkovateľa, spoločnosti zabezpečujúce vymáhanie pohľadávok, atď.

Prevádzkovateľ vo vzťahu k svojím obchodným partnerom, ktorí majú postavenie finančnej inštitúcie (napr. poisťovne, investičné spoločnosti, správcovské spoločnosti, atď.) vystupuje aj z pozície sprostredkovateľa, pričom v tomto prípade účel a rozsah spracovávania osobných údajov určuje táto finančná inštitúcia. Údaje o finančných inštitúciách pre ktoré Prevádzkovateľ finančné sprostredkovanie vykonáva nájdete v zozname obchodných partnerov uvedenom ďalej a v informáciách o podmienkach spracúvania osobných údajov podľa čl. 13 a 14 Nariadenia vydaných týmito finančnými inštitúciami, a ktorých prevzatie od Prevádzkovateľa, resp. jeho podriadených finančných agentov potvrdzujete podpísaním tejto listiny na líci tejto listiny.

Prenos osobných údajov:

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín alebo medzinárodných organizácii. Osobné údaje môžu byť Prevádzkovateľom prenesené do iného členského štátu Európskej únie, najmä do Českej republiky.

Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb počas doby nevyhnutnej na naplnenie stanoveného účelu a, ktorá je určená premlčacími lehotami podľa osobitných predpisov a zákonnou povinnosťou uchovávať spracúvané údaje podľa osobitných predpisov. Na účel plnenia si povinností Zákona o FS, Zákona o CP a iných právnych predpisov vzťahujúcich sa na výkon finančného sprostredkovania uchováva Prevádzkovateľ osobné údaje najmenej po dobu desiatich rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby. V prípade spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu Prevádzkovateľ spracúva takéto osobné údaje len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený, resp. do doby pokým nedôjde k jeho odvolaniu.

Práva dotknutej osoby: (i) právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú; (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov/doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa jej týkajú; (iii) právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú; (iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; (v) právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach; (vi) právo na prenosnosť osobných údajov; (vii) právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov; (viii) právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Práva podľa bodu 6.9 môže dotknutá osoba uplatniť u Prevádzkovateľa alebo u Zodpovednej osoby na adresách uvedených vyššie.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb na základe zákonnej požiadavky a ich spracovanie je podmienkou poskytnutia finančného sprostredkovania. Následkom neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou bude nesprostredkovanie finančnej služby. Spoločnosť nevyužíva automatizované rozhodovanie, a ani profilovanie podľa článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia.

Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov dotknutých osôb Prevádzkovateľom nájdete na webovom sídle Prevádzkovateľa www.vzdyviac.sk, kde sú zverejňované aj aktuálne informácie vrátane akýchkoľvek zmien.

 

Dátum vypracovania / poslednej aktualizácie Pravidiel: 01.03.2020.