Pluska VzdyViac.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové činnosti pre Profi+

Verzia 2020 03 01

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

Používateľ, týmto poskytuje spoločnosti PROFI +, a.s. so sídlom: Červeňova 18, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, IČO: 52 623 181, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 7011/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) svoj slobodne daný výslovný, bezvýhradný a informovaný súhlas v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v zmysle každého právneho predpisu, ktorý tento zákon doplní a/alebo zmení a/alebo nahradí a každého právneho predpisu, ktorý po zániku účinnosti tohto zákona bude upravovať problematiku obsiahnutú v tomto zákone – hoc aj len čiastočne (ďalej len „Zákon“), ako aj v zmysle právnych noriem upravujúcich ochranu osobných údajov, ktoré sú platné, účinné a priamo vykonateľné na území Slovenskej republiky (Nariadenie, Zákon a iné všeobecne záväzné normy spolu ďalej len „ZOOÚ“), k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko (rodné priezvisko), dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu a v rozsahu ostatných osobných údajov, ktoré Používateľ uviedol, a ktoré vyplývajú z jednotlivých  žiadostí o sprostredkovanie produktu, resp. zmluvy a z každej zmluvy, ktorú uzatvoril alebo uzatvorí s obchodnými partnermi Prevádzkovateľa aj na základe sprostredkovateľskej činnosti Prevádzkovateľa, tzn. z každej sprostredkovanej zmluvy, ako aj v rozsahu údajov o finančných produktoch, ktoré využíva ku dňu udelenia tohto súhlasu a ďalších údajov (napr. o výške príjmu apod.), ktoré sú nevyhnutné pre vytvorenie obchodnej ponuky od Prevádzkovateľa na správu sprostredkovaných zmlúv. Výslovne súhlasí, aby jeho osobné údaje boli Prevádzkovateľom spracovávané pomocou prostriedkov v systéme elektronického spracovania dát Prevádzkovateľa, a aby k jeho osobným údajom mali prístup a spracovávali ich zamestnanci Prevádzkovateľa, a aby jeho osobné údaje mohli spracovávať na zákla­de poverenia Prevádzkovateľa sprostredkovatelia (tzn. najmä osoby ktoré pre Prevádzkovateľa vykonávajú sprostredkovanie na základe obstarávateľských zmlúv a ich zamestnanci). 

Tento Používateľom slobodne daný výslovný, bezvýhradný a informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje Prevádzkovateľovi na nasledujúce účely:

Osobnými údajmi sa na účel tohto Súhlasu rozumejú nielen osobné údaje Používateľa, ale tiež:

  • osobné údaje neplnoletých detí Používateľa v takom rozsahu, v akom ich Používateľ poskytol v rámci alebo v súvislosti s vykonávaním finančného a iného sprostredkovania Prevádzkovateľom, resp. jeho spolupracovníkom v Produktových zmluvách uzavretých Používateľom a vo všetkých dokumentoch, ktoré boli spísané v rámci alebo v súvislosti s uzatvorením Produktovej zmluvy, resp. v súvislosti s výkonom finančného a iného sprostredkovania vykonaného Prevádzkovateľom, resp. jeho podriadenými finančnými agentmi a osobné údaje ktoré Používateľ poskytol v iných dokumentoch, ktoré Používateľ s Prevádzkovateľom, resp. jeho spolupracovníkom spísal alebo ktoré Prevádzkovateľovi adresoval, a tiež v rozsahu, v akom Používateľ tieto osobné údaje poskytol Prevádzkovateľovi dokumentoch poskytnutých Prevádzkovateľovi tým, že ich vložil na portál PLUSKA.
  • osobné údaje zástupcu Používateľa, ktorý vo vlastnom mene udeľuje týmto Súhlas Prevádzkovateľovi so spracovaním jeho osobných údajov v rovnakom rozsahu, ako je uvedený vyššie, uvedené sa vzťahuje aj na fyzické osoby konajúce v mene Používateľa, ktorý je právnickou osobou.

Používateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa o zmene osobných údajov. Používateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a nesie zodpovednosť za ich nepravdivosť.

Používateľ ďalej vyhlasuje a podpísaním tohto dokumentu potvrdzuje, že mu Prevádzkovateľ, resp. spolupracovník  Prevádzkovateľa pred poskytnutím súhlasu poskytol informácie podľa § 19 a § 20 Zákona a informácie podľa čl. 13 a čl.14 Nariadenia, tzn. najmä ho informoval:

Používateľ ďalej samostatne vyhlasuje, že: (i) si tento súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných ponúk prečítal, že s jeho obsahom súhlasí a že je prejavom jeho skutočnej a slobodnej vôle; (ii) bol samostatne informovaný o jeho práve namietať spracovávanie jeho osobných údajov založenom na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a to z dôvodov jeho individuálnej osobnej situácie; (iii) si tento súhlas na spracovanie jeho osobných údajov a zasielanie obchodných ponúk prečítal a že s jeho obsahom súhlasím a že je prejavom jeho skutočnej a slobodnej vôle.